Reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov. Záručná doba na služby (oprava alebo úprava veci) je 3 mesiace. Záručná doba na zhotovenie veci na zákazku je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k   nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty.

Záručná doba pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, je 24 mesiacov.

Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

Záručný list sa vystavuje na žiadosť kupujúceho. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o   kúpe.

Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci by však nemal ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu. Ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.

Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.  Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, na adrese sídla. Ak je však v záručnom liste uvedený záručný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu v záručnom servise. Záručný servis je povinný opravu vykonať v lehote najneskôr do 30 dní.

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Upresnenie záruky a   uplatnenia zodpovednosti za vady: nasledujúce vlastnosti sú prirodzené vlastnosti ručne vyrobených obkladov a   keramických doplnkov a   nie je možné ich považovať za vady:

 • Krakeláž. Ku krakeláži glazúry pri ručne vyrobených obkladov a keramických doplnkov dochádza vždy. Je to dané tým, že je použitý rýdzo prírodný materiál – pálená hrnčiarska hlina, bez aditív a dodatočného spracovania (lisovanie). Tento materiál si zachováva pôvodné vlastnosti, medzi ktoré patrí pórovitosť, priepustnosť pre vodu a vodné pary, a určitú tepelnú rozťažnosť. Tieto vlastnosti sú dôvodom, prečo vzniká krakeláž – jemné, okom sotva viditeľné praskliny na povrchu glazúry. Krakeláž nie je v žiadnom prípade na ujmu funkčnosti obkladov a   keramických doplnkov. Je lepšie ju chápať ako certifikát pravosti ručnej práce a ako jeden zo zdrojov výnimočné patiny. Ručne maľované umývadla nie sú vyrobené z pálenej hliny, sú vyrobené z keramickej hmoty, ktorá má iné fyzikálne vlastnosti a ku krakeláži u nej nedochádza.
 • Neodolnosť voči mrazu. Z dôvodov opísaných pri krakeláži, obklady nie sú určené na vonkajšie použitie. Tam, kde bude dochádzať k ich opakovanému premočeniu a zmrznutiu, veľmi rýchlo (už po prvom roku) dôjde k ich samovoľnej deštrukcii, popraskaniu a olupovaniu glazúry. Teoreticky je možné pripustiť ich inštaláciu v závetrí, mimo dosahu priamych poveternostných vplyvov, avšak vždy len na zodpovednosť zákazníka.
 • Nevhodnosť do rúry, mikrovlnnej rúry alebo umývačky. Týka sa najmä keramických doplnkov a riad. Vyvarujte sa tiež čistenia abrazívnymi prostriedkami (piesok na riad, drôtenka) – platí aj pre umývadlá a obklady.
 • Neodolnosť voči veľkým teplotným výkyvom. Týka sa najmä obkladov a dlažby, ktoré by nikdy nemali byť inštalované na povrchy, ktoré sa zahrievajú / ochladzujú nerovnomerne (najmä v miestach, kde končí napríklad podlahové vykurovanie – pokiaľ je obklad alebo dlažba položená tak, že pod jedným kusom obkladu alebo dlažby sa podklad zahrieva nerovnomerne, potom je pravdepodobné, že vplyvom nerovnakej tepelnej rozťažnosti na prechode teplôt dôjde k popraskaniu obkladu alebo dlažby).
 • Pochôdzna neodolnosť obkladov. Pokiaľ budú obklady použité na dekoráciu podlahy (ako doplnok alebo náhrada dlažby), je nutné ich klásť do tekutého lepidla (na zabránenie vzduchových bublín pod obkladom). Pri nedodržaní tejto zásady môže pri zaťažení dôjsť k prasknutiu obkladov. Pretože glazúra obkladov je nanášaná v tenšej vrstve ako v prípade dlažby, môže dôjsť (v priebehu rokov a pri zaťažení v prašnom prostredí) k abrázii (ošúchaniu) glazúry na vyčnievajúcich častiach obkladu (čo je však možné považovať za výhodu ako súčasť originálnej patiny).
 • Farebná nestálosť. Týka sa výrobkov zo žíhaného plechu, pri ktorých môže po čase dôjsť k strate farebnej intenzity, vzniknutej žíhaním kovu a výrobkov z dreva (tzv. alebrijes), pri ktorom pigmenty na báze vody môžu po čase stratiť svoju žiarivosť. Môže sa týkať aj ktoréhokoľvek iného pigmentu, použitého na výrobkoch, okrem glazúry, ktorej farebnosť je stála.
 • Obmedzená mechanická odolnosť. Ručne maľované umývadlá nie sú vhodné na využitie ako kuchynské drezy – opakované nárazy ťažkého riadu by mohli spôsobiť ich poškodenie.

V   prípade reklamácie, ktorej predmetom budú vyššie uvedené vlastnosti výrobkov, môže byť reklamácia odôvodnene zamietnutá.

Záruka na výrobky sa ďalej nevzťahuje na:

 • mechanické poškodenie výrobku, spôsobené kupujúcim,
 • nesprávne zaobchádzanie s   výrobkom a   jeho použitie v   rozpore s   návodom na použitie alebo inštrukciami výrobcu,
 • poškodenia vzniknuté zanedbaním údržby a   ošetrovania podľa inštrukcií výrobcu,
 • poškodenie tovaru spôsobené nadmerným zaťažovaním v   rozpore s   návodom na použitie alebo inštrukciami výrobcu,
 • poškodenia spôsobené používaním tovaru v   rozpore s   inštrukciami výrobcu.